Tag Archive for: Akharas

List of Akharas Participating in Kumbh mela 2013

Akharas In Kumbh Mela 2013

Here is list of participating akharas. This is official  list published by kumbh mela administration.

Sampradaya Name Of Akharas Adrress of Akharas
 Saivas  Sanyasi Akhada Shri Panchayati Akhada Mahanirvani DaraGanj Prayag Allahabad
Shri Panch Atal Akhada Chaak Hanuman KatuhaPura Kasi Varanasi
Shri Panchayati Akhada Niranjani 47/44 Mori Daraganj Prayag
Taponidhi Shri Anand Akhada Panchayati Swami Sagaranad Asharm Trikamsevar Nashik
Shri Panchadashnam Juna Akhada Bada Hanuman Ghat kasi,Varanasi
Shri Panchadashnam Ahvan Akhada D 17/122 Dashasmeva ghat kasi,Varanasi
Shri Panchadashnam PanchaAgni Akhada Talhati Girinagar po Bhavnath junagar(GJ)
Vairagi Vaishnava Akhadas Shri Digambarani Akhada Samalaji Khaka chauka mandir Sambar Kantha GJ
Shri Nirvani Akhada Shri Ahyodhya ji Hanuman Gadi Faizabad
Shri Nimrohiani Akhada Shri Nimrohiani Akhada
Dhir Samir mandir vanshivat virndavan
Udasin Sampradaya Akhadas Shri Panchayati Bada Udasin Akhada Krishna Nagar Kiidganj Allahabad,
Shri Panchayati Akhada Naya Udasin Kankhal Haridwar
Shri Nirmal Panchayati Akhada Sita ghat road kankhal haridwar